Lese- og skriveopplæring

«Skolen skal legge til rette for og støtte elevenes utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet.
Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter.»

Læreplanverket

 

Er du lærer eller skoleleder? Les mer

 

Refleksjonsspørsmål

1. Hvilke elev- og læringssyn synes du denne filmen gjenspeiler?Hva slags roller inntar læren i denne timen? Og hva slags roller inntar elevene?
2. I hvilke ulike læringsaktiviteter finner du eksempler på at elevene kobler læringen til sin egen virkelighet og interesser?
3. Hva bringer teknologien inn i lese- og skriveopplæringen vi ser i filmen?
4. Kan du se for deg at dette hadde vært mulig uten teknologi?
5. Se på modell for Digital didaktisk design, laget av Isa Jahnke. Finner du eksempler på at de fem «hjørnene» i modellen er godt ivaretatt? Drøft konkrete eksempler.