Avisprosjekt med nettbrett – ungdomsskole

Er du lærer eller skoleleder? Les mer

Nytt kompetansebegrep

I det nye læreplanverket har vi fått et nytt kompetansebegrep:

«Kompetanse er å kunne tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse og evne til refleksjon og kritisk tenkning.»

Refleksjonsspørsmål

  1. I hvilken grad synes du eleven i denne filmen jobber med å utvikle kompetanse i tråd med den nye definisjonen av kompetanse?
  2. Hvilke læringssyn gjenspeiles i denne filmen?
  3. Kan du se for deg lignende undervisningsopplegg egnet for ditt trinn, med utgangspunkt i hva du synes fungerte godt i dette eksemplet? Hva kunne du gjort med din klasse?

Videre arbeid

For videre arbeid med kompetansebegrepet, se film og refleksjonsspørsmål her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/stottemateriell-til-overordnet-del/film-kompetansebegrepet/